Comunicat de presă – 15.09.2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea”, cu sediul în Voluntari, Bulevardul Eroilor nr. 128, a derulat în perioada  09.09.2016-08.09.2020, proiectul „ PROIECTAREA UNUI SISTEM PROTOTIP DE MONITORIZARE ȘI PROGNOZĂ BAZAT PE TEHNICI MODERNE ALE TELEDETECȚIEI (EARTH-OBSERVATION) PENTRU PĂDURILE DIN ROMÂNIA – EOROFORMON”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 90/09.09.2016 (cod My SMIS 105058), încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.883.300,67 lei.

Asistența financiară nerambursabilă a fost de 3.688.950,67 lei din care 3.114.949,95 lei finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  și 574.000,72 lei din bugetul național.

Proiectul -a implementează pe o durata de 48 luni.

EO-ROFORMON a urmărit dezvoltarea unui sistem prototip pentru monitorizarea și prognoza evoluției  fondului forestier bazat pe integrarea de date în situ și teledetecție. Activitățile proiectului  s-au concentrat pe evaluarea indicatorilor forestieri legați de stare de sănătate și degradarea pădurilor. Conținutul de apă al coronamentului a fost monitorizat pentru obținerea de informații  si avertizarea timpurie asupra tendințelor inter- și intr-anuale cu privire la starea pădurilor. Proiectul a căutat sa diferențieze fenomenele de defoliere (cauzat de factori biotici și abiotici) de cele de degradare (cauzate de activitățile de exploatare forestieră) utilizând dimensiunea temporală a semnalului înregistrat de senzori optici și/sau radar pentru  a obține informații spațiale cu privire la starea pădurilor și exploatările forestiere (intensitatea și cronologie). Proiectul a dezvoltat modele de prognoza adaptate la condițiile forestiere din Romania, pentru studiul evoluției fondului forestier utilizând informații istorice și situația prezentă a stării pădurilor, practicile de management forestier, precum și regimul perturbărilor naturale și antropice. Acest obiectiv a fost atins prin modelare peisajului forestier folosind LANDIS-II (Scheller et al. 2007). LANDIS-II a fost calibrat cu ecuații alometrice specifice speciilor principale prezente în Romania, regimuri de perturbări, precum și tipuri de gestionare întâlnite în România.

Dintre obiectivele proiectului menționăm utilizarea pe scară largă a datelor de Observare a Terrei  (OT) în combinație cu monitorizare in-situ, crearea unui corpus inovator de cunoștințe (testat, revizuit și documentat) cu privire la metode actuale de monitorizare bazate pe OT pentru evaluarea stării pădurilor precum și a tendințelor viitoare prin modele de simulare peisagistică (LANDIS-II), cu accent special asupra practicilor de management forestier din România, elaborarea unui cadru conceptual pentru integrarea datelor provenite din teledetecție într-o nouă viziune de monitorizare și simulare a evoluției fondului forestier din România în contextul schimbărilor de mediu și management, îmbunătățirea politicilor de mediu pe baza dovezilor științifice, sporirea eficienței administrative și îmbunătățirea transparenței procesului decizional și consolidarea capacității de cercetare prin formarea a cinci cercetători specializați în teledetecție, scanare cu laser terestru, analiza seriilor temporale, și modelarea evoluției fondului forestier.

Obiectivele proiectului s-au concretizat în 6 pachete de lucru împărțite în sub-activități (sarcini) specifice. Activitatea 1 (PT1) este dedicată coordonării  științifice și gestionarii proiectului. PT1 se va derula pe întreaga durata a proiectului și va furniza cadrul științific conceptual pentru: i) definirea variabilelor forestiere (VFs) folosite pentru caracterizarea stării de sănătate a pădurii și a fenomenelor de degradare, ii) corelarea VFs, cu indicatori obținuți cu ajutorul tehnologiilor de Observare a Terrei (OT) și datele de teren, și iii) modelarea peisajului forestier pentru îmbunătățirea gestionării forestiere și dezvoltarea de politici forestiere coerente în condițiile schimbărilor de mediu. PT1 este responsabil pentru raportarea către autoritatea contractantă. Vor fi implementate politici de acces liber pentru a permite o exploatare rapida a rezultatelor proiectului. PT1 va coordona dezvoltarea unei platforme web pentru prezentarea rezultatelor proiectului și a datelor tematice spațiale referitoare la stare de sănătate, degradarea și cronologia activităților de exploatare a pădurii în zona test selecționată pentru dezvoltarea, calibrarea și validarea algoritmilor. O componentă majoră a EO-ROFORMON este colectarea datelor de teren în activitatea 2 (PT2). Aceasta activitate este esențială pentru calibrarea și validarea algoritmilor dezvoltați în activitatea 3 (PT3) precum și pentru activitățile de modelare a ecosistemelor forestiere (PT4). Cea mai importantă activitate în EO-ROFORMON, PT3 are ca obiectiv dezvoltarea de algoritmi și metode pentru evaluarea stării pădurilor și monitorizarea degradării și a activităților de exploatare pe baza datelor de teledetecție. PT3 se va concentra și pe stocarea datelor de OT pentru facilitarea refolosirii și inter-operaționalității acestora în proiecte viitoare. Activitatea 4 (PT4) va integra cunoștințele derivate din proiecte de cercetare anterioare (ecuații alometrice, tendințele stării de sănătate din rețeaua națională de monitorizare, studii asupra schimbărilor fondului forestier în România post-comunistă, etc.), precum și cunoștințele generate în PT3 (rate curente de degradare a pădurilor, activități de exploatare, etc.) în programul de simulare LANDIS pentru evaluarea dezvoltării fondului forestiere în condițiile schimbărilor de mediu. PT4 va furniza informațiile necesare pentru elaborarea unor planuri de gestionare adecvate noilor condiții de mediu și socio-economice din Romania. Penultima activitate (PT5) este legată de elaborarea unui studiu de caz pentru implementarea unui sistem național de monitorizare forestieră în baza rezultatelor și cunoștințelor acumulate în EO-ROFORMON, ultima activitate (PT6) fiind reprezentată  de auditul final al proiectului.

 

Rezultatele cuantificabile ale proiectului au fost:

 • Raport privind orientarea strategică, schimbul interdisciplinar și comunicarea internă în cadrul proiectului
 • Raport privind planul de lucru inclusiv dezvoltarea cadrului științific pentru achiziția datelor de teren, prelucrarea datelor OT și cadru teoretic pentru analizarea datelor.
 • Site-ul proiectului
 • Sistem on-line de comunicare.
 • Patru rapoarte intermediare
 • Raport final
 • Bază de date existente colaționate, standardizate și pregătite pentru analiză
 • Bază de date existente colaționate, standardizate și pregătite pentru analiză
 • Bază de date de teren (structura pădurii, conținutul de apa al coronamentului și defoliere) colectate pentru zona de studiu selecționată. Date de teren prelucrate și pregătite pentru utilizarea în PT3
 • Raport privind analiza datelor provenite din scanarea laser terestră.
 • Bază de date de teledetecție pre-procesate, arhivate și integrate.
 • 3 rutine automatice de procesare a datelor OT selecționate.
 • Raport privind relaționarea schimbărilor în semnalul radar cu schimbări potențiale ale vegetației forestiere.
 • Raport privind relațiile empirice și semi-empirice între semnalul de teledetecție și variabilele forestiere.
 • Raport privind algoritmi bazați pe fuziune de date optic-radar și serii de date multi-temporale.
 • Raport privind introducerea de specii și ecuații alometrice specifice României în LANDIS.
 • Bază de date spațiale integrate și apte pentru utilizarea în LANDIS.
 • Raport privind identificarea strategiilor de management adecvate în condițiile schimbărilor de mediu, socio-economice și de politici forestiere.
 • Raport privind implementarea unui sistem de monitorizare forestiera la nivel național.
 • Raport de audit final al proiectului

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.